Nieżywy, teksty ze stycznia 2016 roku

12 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest Nieżywy.

* * *

Mówisz, że mo­ge Ci zaufać.
Sa­ma nie wiem.
Obiecu­jesz, przyżekasz... To nie dla mnie.
Nie chcę się rozczarować,
jak niewin­ne szcze­nie, które zaufało człowiekowi.
Wziął szcze­niaka ze schronisk.
A do­rosłego psa wyrzu­cił, jak zurzytą zabawkę.
Wy­wiózł, porzu­cił, zostawił...
Bo­je sie, że zos­ta­ne porzu­cona i ni­komu nie zaufam...
jak pies, który zos­tał wywieziony... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 stycznia 2016, 18:24

Życie to miecz, na którym Bóg napisał
...kochaj ...wal­cz i ...cierp 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 stycznia 2016, 11:12

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 23 stycznia 2016, 17:55

Uśmiech to ta­ka krzy­wa, która pros­tu­je wszystko. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 stycznia 2016, 16:52

* * *

Nie wierzę, po­wie­działa księżniczka,
że nie ma na ma­pie świata, króles­twa,
które­go mie­szkańcy mówią szep­tem,
czy­tają książki z gus­towny­mi ilus­trac­ja­mi,
a ich twórcy
nie umierają z głodu...

KUR­NA MAĆ
do­dała
znajdę je, choćby było najmniejsze.

Zab­rała kred­ki i poszła sobie... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 stycznia 2016, 11:45

De­mony przeszłości... nie mu­simy ich go­nić. One na nas czekają. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 stycznia 2016, 09:08

Ukochana osoba..?

Ukocha­na osoba...?
Kto to taki?

Czy ma pra­wo na­mi sterowac?
Mówić nam co ma­my ro­bić, gdzie iść z kim się spotykać?

To chy­ba nie o to chodzi.
A raczej napewno.
Ta­ka oso­ba po­win­na wspierać, pomagać...
A nie na­mi rządzić...

Roz­ka­zywać - psu
Ste­rować - okrętem na morzu
Dyk­ta­rure wpro­wadzać - w pra­cy swoim podwładnymi

Ukocha­na osoba..?
Kto to taki? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 stycznia 2016, 10:31

"Baj­ka ciągle trwa a w niej
Główną rolę życie gra"
~SETUS~ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2016, 14:10

* * *

Chcesz spędzić resztę swo­jego życia ze mną..?
NIe jes­tem te­go pew­na... Zaw­sze, gdy coś się u dzieje, zacho­wujesz się tak jak­bym nie is­tniała. Pop­rostu Cię nie ma: uciekasz, boisz się mnie wes­przeć. Nie wy­magam dużo... Chcę, żebyś był... Nic wiecej... 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 17 stycznia 2016, 08:17

* * *

Brała żylet­ki, cyr­kiel , nożyczki...
Wszys­tko, by było os­tre.
Cieła so­bie ręce, nogi...
Nie dla­tego, że chciała się za­bić,
lecz po to, by zmienić.
Zmienić ból psychiczny w fi­zyczny,
który był bar­dziej do zniesienia... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 stycznia 2016, 12:06
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nieżywy

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 marca 2016, 19:47wdech sko­men­to­wał tek­st Pozory często mylą, łat­wo [...]

12 marca 2016, 19:43LiaMort sko­men­to­wał tek­st Pozory często mylą, łat­wo [...]

12 marca 2016, 19:33wdech sko­men­to­wał tek­st Pozory często mylą, łat­wo [...]

10 marca 2016, 22:11wdech sko­men­to­wał tek­st ,,są oso­by, które tra­cimy [...]

9 marca 2016, 21:15wdech sko­men­to­wał tek­st Ile ra­zy

8 marca 2016, 18:54mechaa sko­men­to­wał tek­st Wiesz jak to jest, [...]

8 marca 2016, 18:49Cris sko­men­to­wał tek­st Wiesz jak to jest, [...]

5 marca 2016, 09:03Basik12 sko­men­to­wał tek­st Nie mar­tw się o [...]

5 marca 2016, 02:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie mar­tw się o [...]

3 marca 2016, 22:02wdech sko­men­to­wał tek­st Czekałam kiedy po­wiesz mi, [...]