Nieżywy, poezja

8 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Nieżywy.

* * *

,,są oso­by, które tra­cimy po­mimo naszych sta­rań. są uczu­cia, które od­czu­wamy po­mimo nasze­go sprze­ciwu. są myśli, które kotłują się w naszej podświado­mości po­mimo naszej wo­li. są sy­tuac­je, które mają miej­sce po­mimo naszych [...] — czytaj całość

wiersz • 10 marca 2016, 19:18

Ile razy

Ile ra­zy ktoś ci po­wie weź się za siebie człowieku?
Ile ra­zy?
ile?
Nie ma na to re­guł.
W próbie z da­leka od grzechu ro­bisz swo­je, codzien­nie.
I pier****** to co ktoś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 marca 2016, 20:59

* * *

Mówisz, że mo­ge Ci zaufać.
Sa­ma nie wiem.
Obiecu­jesz, przyżekasz... To nie dla mnie.
Nie chcę się rozczarować,
jak niewin­ne szcze­nie, które zaufało człowiekowi.
Wziął szcze­niaka ze schronisk.
A do­rosłego psa wyrzu­cił, jak zurzytą zabawkę.
Wy­wiózł, porzu­cił, zostawił...
Bo­je sie, że zos­ta­ne porzu­cona i ni­komu nie zaufam...
jak pies, który zos­tał wywieziony... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 stycznia 2016, 18:24

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 23 stycznia 2016, 17:55

* * *

Nie wierzę, po­wie­działa księżniczka,
że nie ma na ma­pie świata, króles­twa,
które­go mie­szkańcy mówią szep­tem,
czy­tają książki z gus­towny­mi ilus­trac­ja­mi,
a ich twórcy
nie umierają z głodu...

KUR­NA MAĆ
do­dała
znajdę je, choćby było najmniejsze.

Zab­rała kred­ki i poszła sobie... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 stycznia 2016, 11:45

Ukochana osoba..?

Ukocha­na osoba...?
Kto to taki?

Czy ma pra­wo na­mi sterowac?
Mówić nam co ma­my ro­bić, gdzie iść z kim się spotykać?

To chy­ba nie o to chodzi.
A raczej napewno.
Ta­ka oso­ba po­win­na wspierać, pomagać...
A nie na­mi rządzić...

Roz­ka­zywać - psu
Ste­rować - okrętem na morzu
Dyk­ta­rure wpro­wadzać - w pra­cy swoim podwładnymi

Ukocha­na osoba..?
Kto to taki? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 stycznia 2016, 10:31

* * *

Brała żylet­ki, cyr­kiel , nożyczki...
Wszys­tko, by było os­tre.
Cieła so­bie ręce, nogi...
Nie dla­tego, że chciała się za­bić,
lecz po to, by zmienić.
Zmienić ból psychiczny w fi­zyczny,
który był bar­dziej do zniesienia... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 stycznia 2016, 12:06

* * *

Tak wiem...
Mieliśmy z tym pocze­kać.
Kiedy nie mogę... musze Ci to po­wie­dzieć.
...KOCHAM CIĘ...

Odeszła

Po 3 dniach so­bie o niej przy­pom­niał, ale było już za późno.

Nie żyła... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 stycznia 2016, 09:41
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nieżywy

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 marca 2016, 19:47wdech sko­men­to­wał tek­st Pozory często mylą, łat­wo [...]

12 marca 2016, 19:43LiaMort sko­men­to­wał tek­st Pozory często mylą, łat­wo [...]

12 marca 2016, 19:33wdech sko­men­to­wał tek­st Pozory często mylą, łat­wo [...]

10 marca 2016, 22:11wdech sko­men­to­wał tek­st ,,są oso­by, które tra­cimy [...]

9 marca 2016, 21:15wdech sko­men­to­wał tek­st Ile ra­zy

8 marca 2016, 18:54mechaa sko­men­to­wał tek­st Wiesz jak to jest, [...]

8 marca 2016, 18:49Cris sko­men­to­wał tek­st Wiesz jak to jest, [...]

5 marca 2016, 09:03Basik12 sko­men­to­wał tek­st Nie mar­tw się o [...]

5 marca 2016, 02:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie mar­tw się o [...]

3 marca 2016, 22:02wdech sko­men­to­wał tek­st Czekałam kiedy po­wiesz mi, [...]